Хөлсөөр ажиллах гэрээ нь Ажилтан нь Ажил олгогчоос хараат бус байдлаар буюу өөрийн арга барил, ур чадварт үндэслэн аливаа ажлыг хийх, ажлын цаг нь тогтмол бус, хийх ажил нь байнгын, нэгэн хэвийн, давтагдсан шинжтэй биш, Ажил олгогчтой захирах-захирагдах харилцаанд байхгүй буюу чөлөөт ажилтан хэлбэрээр ажиллах сонирхолтой үед хэрэглэгддэг.

Хөлсөөр ажиллах гэрээ

SKU: 364215376135191
₮50,000.00Price
  • I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.