Удахгүй дагаж мөрдөгдөх хуулиуд

・Оюуны өмчийн тухай хууль


Уг хууль нь 2020 оны 1 дүгээр сарын 23-нд шинээр батлагдсан бөгөөд 2020 оны 12 сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдөгдөнө. Уг хуулинд оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг дэмжих болон төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн талаар нэмэлт зохицуулалтууд орсон байна.


・Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль

Уг хуулийн шинэчилсэн найруулга нь 2020 оны 4 сарын 24-нд батлагдсан бөгөөд 2020 оны 12 сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдөнө.


11 views0 comments