2021 оны 2 дугаар сарын Хууль зүйн мэдээлэл

AKP хуулийн фирмийн зүгээс сар бүр бэлтгэн хүргэдэг "Хууль, эрх зүйн мэдээлэл"-ийг та бүхэнд хүргэж байна.

Энэхүү мэдээлэлд Банкны тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, Монгол Солонгосын хамтарсан гарааны бизнесийн төв байгуулах тухай нийслэлийн засаг даргын захирамж зэрэг 2021 оны 2 дугаар сард шинээр батлагдсан, мөрдөгдөж эхлэсэн, хэлэлцэгдэж буй хууль, дүрэм, журмуудаас онцлон, танилцуулж байна.
16 views0 comments