2021 оны 1 дүгээр сарын Хууль зүйн мэдээлэл

AKP хуулийн фирмийн зүгээс сар бүр бэлтгэн хүргэдэг "Хууль, эрх зүйн мэдээлэл"-ийг та бүхэнд хүргэж байна. Энэхүү мэдээлэлд 2021 оны 1 дүгээр сард шинээр батлагдсан, мөрдөгдөж эхлэсэн, хэлэлцэгдэж буй хууль, дүрэм, журмуудаас онцлон, танилцуулж байна.


9 views0 comments