ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГАД ЯМАР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН БЭ?

Өдгөө хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль нь төрөөс хөдөлмөрийн харилцааг дангаар зохицуулах үүрэг солигдсон шилжилтийн үеийн хөдөлмөрийн харилцааг тухайн үеийн нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтөд нийцүүлсэн байдаг. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад хөдөлмөрийн харилцаа үүсэх үндэслэл, олон улсын хөдөлмөрийн суурь эрхүүдийг нарийвчлан зохицуулсан зэрэг томоохон өөрчлөлтүүдийг тусгасан. Ингээд хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгагдсан онцлог зохицуулалтаас танилцуулж байна.

85 views0 comments