Коронавирусын тархалтыг зогсоох, урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой шийдвэрүүд

1. Засгийн газрын 2020.11.11-ний дугаар 178 “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” тогтоол

2. Улсын онцгой комиссын 2020.11.13-ны дугаар 05 “Хилийн боомтоор тээвэрлэлт хийх үеийн халдвар, хамгааллын арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” албан даалгавар

3. Засгийн газрын 2020.11.11-ний дугаар 172 “Хилийн зарим боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай” тогтоол

4. Улсын онцгой комиссын даргын 2020.11.11-ний дугаар 20 “Удирдамж батлах тухай” тушаал

5. Улсын онцгой комиссын 2020.11.15-ны дугаар 35 “XXXV хурлын тэмдэглэл”

6. Улсын онцгой комиссын 2020.11.11-ний дугаар 34 “XXXIV хурлын тэмдэглэл”

7. Улсын онцгой комиссын 2020.11.11-ний дугаар 33 “XXXIII хурлын тэмдэглэл”

8. Улсын онцгой комиссын 2020.11.10-ны дугаар 32 “XXXII хурлын тэмдэглэл”

9. Улсын онцгой комиссын 2020.11.11-ний дугаар 12 “Зорчигч тээврийн хэрэгслийн гарах хөдөлгөөн, бүх шатны боловсролын байгууллагын хичээл, сургалт, үзвэр үйлчилгээ, цахим болон хүүхдийн тоглоомын төвүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай” тогтоол

10. Нийслэлийн Засаг даргын 2020.11.12-ний дугаар A/1242 “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” захирамж

11. Засгийн газрын 2020.11.15-ны дугаар 181 “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” тогтоол

28 views0 comments